Hỗ Trợ Nhà Nông 

Giúp chúng tôi tạo cuộc sống bền vững cho nhà nông bằng cách mua từ nhà nông.

Những nhà nông chúng tôi đang hỗ trợ

Cu Chi Farm-358x258

Cu Chi’s Farm

Coming soon…

Tiềm Hiểu Thêm

Medifood Seeding-358x258

Lam Dong’s Farm

Coming soon…

Tiềm Hiểu Thêm 〉

Medifood Seeding-358x258

Binh Phuoc’s Farm

Coming Soon…

Tiềm Hiểu Thêm 〉

Medifood Seeding-358x258

Long An’s Farm

Coming Soon…

Tiềm Hiểu Thêm 〉

Medifood Seeding-358x258

Can Tho’s Farm

Coming Soon…

Tiềm Hiểu Thêm 〉

Lai Vung 1 - 358x258

Lai Vung 1

Lai Vung 1 Farm Story… coming soon.

Tiềm Hiểu Thêm 〉

Lai Vung 2 - 358x258

Lai Vung 2

Coming soon…

Tiềm Hiểu Thêm 〉

 
Lai Vung 3 - 358x258

Lai Vung 3

Coming soon…

Tiềm Hiểu Thêm 〉